Menu
 
Kontakt


Ing. Peter Tauš

Park Komenského 15
042 00 Košice
tel.: +421 55 602 2385
fax: +421 55 602 5192
e-mail:
centrum-aze.fberg@tuke.sk

 

.Úvod

......Obnoviteľné zdroje energie, sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov. Množstvo slnečného žiarenia dopadajúce na Zem za jeden rok je až 20 tisíc krát väčšie, ako je celosvetová spotreba energie. Dokonca aj energia dopadajúca na strechu rodinného domu v oblastiach chudobných na slnečné žiarenie (napr. severná Európa) je až 10-krát vyššia ako je jeho spotreba na vykurovanie a prevádzku elektrospotrebičov. Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami si však vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie by boli schopné plne nahradiť fosilné palivá.

...........Štruktúra energetiky sa v poslednej dobe čoraz viac podmieňuje požiadavkám trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako dôsledok prechodu od tradičných energetických zdrojov, ktorých zásoby sú obmedzené a s využívaním ktorých je späté množstvo negatívnych vplyvov na životné prostredie. Oddelenie využitia zemských zdrojov Katedry podnikania a manažmentu sa sústreďuje na riešenie tejto problematiky s dôrazom na tieto oblasti:

- slnečná energia,
- veterná energia,
- geotermálna energia z malých hĺbok,
- biomasa,
- technológie smerujúce k šetreniu energie,
ktoré predstavujú perspektívne energetické zdroje pre výrobu tepla a el. energie s možnosťou širokého uplatnenia v podmienkach SR a to tak v oblasti technickej, ako aj ekonomického posúdenia možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie.

Za týmto účelom bolo vytvorené Centrum obnoviteľných zdrojov energie (v skratke Centrum OZE) pri TU v Košiciach, ktorého hlavným zámerom je:

- Skvalitnenie vyučovacieho procesu inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie formou cvičení, semestrálnych, záverečných a diplomových prác zameraných na hodnotenie súčasných a návrhy nových, netradičných spôsobov využívania týchto zdrojov,


- Projektovanie a zdokonaľovanie technológií na využitie alternatívnych zdrojov energie v treťom stupni vzdelávania - doktorandskom štúdiu formou overovania existujúcich systémov a výskumu v tejto oblasti, - úsporu prevádzkových nákladov Technickej Univerzity v Košiciach v oblasti dodávok tepelnej a elektrickej energie.

- mimo pedagogického procesu by centrum chcelo zabezpečovať poradenskú činnosť pre odbornú i laickú verejnosť v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, študenti a zamestnanci sa budú podieľať na projektoch využitia OZE v rámci TU v Košiciach zameraných na zníženie energetickej náročnosti prevádzky TU v Košiciach a iných objektov.

 
 

Copyright © 2005 by Marian Kulhavy